شعر موسوی گرمارودی در وصف شهید چمران

مردی به ازای شرف

             به تُردی ساقه انجیر

صخره‌ای زیر آب

             صلابت آرام مستتر

خشونت در بازوانش به استراحت می‌نشست
                                                     تا راست‌تر بایستد

دست‌های نوازشش

                   گربه‌ها را پلنگی می‌آموخت
                                              با چشمانی صبور و سمور
تندیس عمل و امل

                    و چون تندیس، آرام

بی‌ادعا چون باران؛

                      به سادگی آب

                                          از ناودان‌ هر دل، جاری.....

بر برج بیداری،

                    شاهین

                    با پرواز و نگاه کبوتران
لبان بسته

                 و بازوان گشاده،

                 در هودج عشقی سرخ

                               از حریر خون گذشت


۶۰/۴/۱ علی موسوی گرمارودی